Background Image
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ/ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μας με την επωνυμία «BROKINS ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 99 & Ιλίου 1), ΑΦΜ: 095578391 – ΦΑΕ Πειραιά, τηλ: 210 8931600 (εφεξής «Εταιρία») είναι ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (Α.Ε.Μ 7049 ως Πράκτορας Ασφαλίσεων και 1134 ως Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων) και με την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σας ενημερώνει σχετικώς για τα ακόλουθα:

Σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία και επιβάλλεται στην Εταιρία μας από την υποχρέωσή μας, ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής: i) να διερευνούμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας καθώς και να αιτιολογούμε τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές, που σας δίδουμε, πριν από την εκ μέρους σας σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύμβασης, ii) μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης να σας βοηθάμε στη διαχείριση και εκτέλεσή της, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου και iii) να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδεικτικά: Π.Ε.Ε. ΤτΕ 86/05-04-2016, Π.Δ. 190/2006, Ν. 1569/1985). Επομένως, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για τους ανωτέρω σκοπούς.
Επίσης, η Εταιρία μας μπορεί, κατόπιν ειδικής, ρητής συγκατάθεσής σας, να επεξεργάζεται να προσωπικά σας δεδομένα για προωθητικούς ή/και εμπορικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να έχετε πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Είδη προσωπικών δεδομένων των οποίων γίνεται επεξεργασία

Κατά περίπτωση και αναλόγως του αιτουμένου ή/και υφισταμένου είδους ασφάλισης η Εταιρία μας επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων/ειδικών κατηγοριών:
α) Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ).
β) Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση, email).
γ) Δεδομένα απαραίτητα για τη διερεύνηση των ασφαλιστικών σας αναγκών καθώς και την εν γένει διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (λ.χ. πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση του κινδύνου, δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, πληροφορίες για την οδηγική σας συμπεριφορά, δεδομένα υγείας δικά σας ή/και εξαρτωμένων από εσάς μελών, δεδομένα των ασφαλισμένων ή/και δικαιούχων του ασφαλίσματος, όταν τα πρόσωπα αυτά διαφέρουν από το λήπτη της ασφάλισης – αντισυμβαλλόμενο, πληροφορίες για τη διαχείριση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καταβολές ασφαλίστρων).
δ) Δεδομένα πληρωμών (λ.χ. στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών και κάθε άλλου είδους καρτών).
ε) Δεδομένα ζημιών και δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση απαιτήσεων καταβολής ασφαλίσματος (λ.χ. υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες, ιατρικές βεβαιώσεις, αποδείξεις ή/και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).
στ) Δεδομένα αναγνωριστικά της ηλεκτρονικής ταυτότητας του επισκέπτη της ιστοσελίδας της Εταιρίας μας (www.brokins.gr), δηλαδή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου ΙΡ Address ή/και cookies. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα επικαιροποιεί με βάση τα στοιχεία που μας παρέχετε σχετικώς, τα προστατεύει από απώλεια, αλλοίωση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, τα διαγράφει με ασφάλεια και γενικά εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Επί άρνησής σας να μας χορηγήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η τυχόν άρνησή σας να χορηγήσετε στην Εταιρία μας τα προσωπικά σας δεδομένα ή/και εν γένει πληροφορίες, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των προαναφερομένων σκοπών παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης συνεπάγεται την αδυναμία μας να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας αυτές.

Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί και η ρητή και σαφής συγκατάθεσή σας, την οποία θα μας χορηγήσετε μέσω ειδικού για το σκοπό αυτό εντύπου στην παρούσα φάση. Η ρητή και σαφής συγκατάθεσή σας μπορεί να απαιτηθεί εκ νέου και σε μεταγενέστερη φάση αναλόγως της λειτουργίας και των εν γένει αναγκών διαχείρισης της ασφαλιστικής σύμβασης, που συνήφθη με τη διαμεσολάβησή της Εταιρίας μας.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από την Εταιρία μας ιδίως επί αναγκαίας επεξεργασίας ευαίσθητων/ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σας. Πάντως, η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην περίπτωση που μας δώσετε προσωπικά δεδομένα τρίτου φυσικού προσώπου δηλώνετε και αναγνωρίζετε ότι έχετε προηγουμένως ενημερώσει το άτομο αυτό σχετικώς και έχετε λάβει τη συγκατάθεσή του για την ενέργειά σας αυτή.

Αποδέκτες και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους της αιτουμένης ή/και υφισταμένης ασφάλισης, τμήμα της Εταιρίας μας καθώς και από τα τμήματα της Εταιρίας μας στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (λ.χ. τμήμα λογιστηρίου, νομικής υπηρεσίας, κανονιστικής συμμόρφωσης). Περαιτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα ή/και εντός Ε.Ε. ασφαλιστικές εταιρίες και, κατά περίπτωση, μπορεί να διαβιβαστούν σε αντασφαλιστές, συνεργαζομένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, εν γένει ειδικούς εμπειρογνώμονες, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, συνεργαζόμενες εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων, συνεργαζόμενες εταιρίες φύλαξης, διαχείρισης ή/και καταστροφής αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής, παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές (λ.χ. Τράπεζα της Ελλάδος), κατόπιν υποβολής σχετικού νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας.
Τέλος, σε περίπτωση παροχής ειδικής, ρητής συγκατάθεσής σας, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για προωθητικούς ή/και εμπορικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς, αυτά μπορεί να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες ή/και εταιρίες προωθητικών ενεργειών ή/και ερευνών.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε., αποκλειστικά και μόνο εφόσον υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη συγκεκριμένη χώρα ή εφόσον υπάρχουν οι από το νόμο προβλεπόμενες κατάλληλες εγγυήσεις.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση ή/και η ασφαλιστική σύμβαση, που συνήφθη με τη διαμεσολάβησή μας. Εάν η σχέση ή/και η ασφαλιστική σύμβαση παύσει με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρία μας θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρόνο ίσο με την εκάστοτε ισχύουσα παραγραφή των σχετικών αξιώσεων ή/και για τον προβλεπόμενο χρόνο από την φορολογική νομοθεσία και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, εκτός εάν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρία ή/και κάποια ασφαλιστική εταιρία, που σας αφορούν άμεσα ή/και έμμεσα, οπότε το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν συναφθεί ασφαλιστική σύμβαση η Εταιρία μας θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι πέντε (5) έτη.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
α) Να γνωρίζετε κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζετε στην Εταιρία μας κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η ανάγκη της διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας μας, ιδίως εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
ε) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρεί η Εταιρία μας.
στ) Να ζητήσετε να μεταφέρει η Εταιρία μας τα προσωπικά δεδομένα σας, που τηρεί, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.Η Εταιρία μας έχει, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρίας μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρία μας είτε μέσω email dpo@brokins.gr είτε τηλεφωνικώς (210 - 8931600) είτε με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση (Λεωφ. Βουλιαγμένης 99 & Ιλίου 1, Γλυφάδα).
Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται χωρίς κόστος. Ωστόσο, εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία μας μπορεί είτε να σας ζητήσει να αναλάβετε το σχετικό διαχειριστικό κόστος για το οποίο θα σας ενημερώσουμε, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας αυτά.
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι θίγονται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα - τηλ: 210 6475600 - www.dpa.gr].